امور سهامداران

امور سهامداران

درگاه ورود سهامداران

اطلاعیه های کدال

گزارش تفسیری مدیریت نسخه نهایی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

گزارش نهایی بازرس قانونی شرکت تولید برق عسلویه مپنا 29 اسفند 1401

آخرین وضعیت سهام بمپنا (سایت tsetmc)

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال (شامل تعداد 1.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 100.000 ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ 728.000 میلیون ریال (شامل تعداد 728.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1392/12/29 افزایش یافته است.

و طی مرحله ای دیگر به شرح ذیل به مبلغ 7.728.000 میلیون ریال (شامل تعداد 7.728.00000 سهم به ارزش اسمی هرسهم 1.000 ریال ) در تاریخ 28/04/1400 افزایش یافته است.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1400/12/29 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 6.738.790.648 87.2
گروه توسعه مالی مهرآیندگان 408.628.944 5.28
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 94.643.223 1.22
سایر سهامداران کمتر از 1% 485.937.185 6.3
سایر سهامداران کمتر از 1% 485.937.185 6.3
جمع 7.728.000.000 100%

همان طور که در جدول بالا مشخص است بالغ بر 87 درصد از سهام این شرکت متعلق گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا می باشد، لذا کنترل عمده ساختار مالکیت این شرکت متعلق به شرکت فوق الذکر می باشد.

شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت در تاریخ 1392/12/07 در فرابورس ایران در گروه (عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ) با نماد (بمپنا) درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1392/12/07 مورد معامله قرار گرفته است.

گزارش های کدال و حاکمیت شرکتی