موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از ، احداث نيروگاه اعم از گازي ، سيكل تركيبي يا بخاري و بهره‌برداري از آن جهت توليد برق، خريد و فروش و صدور برق و همچنين كليه فعاليتهاي تجاري است كه به طور مستقيم و غير مستقيم به تحقق اهداف شركت منجر شود، مي باشد. نيروگاه عسلويه از جمله نيروگاههاي خصوصي (IPP) مي‌باشد و از دی ماه 1396 با پایان یافتن قرارداد خرید تضمینی واحد بازار عمده فروشی گردیده است.