اعضای هیات مدیره
ردیف نام عضو حقوقی هیات مدیره نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیرموظف مدرک تحصیلی
1 شرکت گروه مپنا سهامی عام اصلی عباس علی آبادی نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف دکترا
2 شرکت تولید برق توس مپنا سهامی عام اصلی عزیزاله حاجی ولیئی عضو هیات مدیره موظف کارشناسی ارشد
3 شرکت تولید برق گناوه مپنا سهامی عام اصلی خلیل بهبهانی رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
4 شرکت تولید برق غرب کارون مپنا سهامی عام اصلی سیدعلی بنی هاشمی عضو هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد
5 شرکت تولید آب و برق قشم مپنا سهامی عام اصلی محسن میرزایی عضو هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد