سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال (شامل تعداد 1.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 100.000 ریال) بوده که طی یک مرحله به شرح زیر به مبلغ 728.000 میلیون ریال (شامل تعداد 728.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1392/12/29 افزایش یافته است.

Mapna
تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه سرمایه جدید (میلیون ریال) محل افزایش سرمایه
1386/12/26 728.000 728.000 مطالبات حال شده سهامداران

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1392/12/29 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است:

تغییرات سرمایه شرکت
ردیف نام سهامدار 1392/12/29 تاریخ تایید گزارش
تعداد سهام درصد تعداد سهام درصد
1 شرکت گروه مپنا (سهامی عام) 654.953.648 89/966% 654.953.648 89/966%
2 سایر سهامداران کمتر از 1% 73.046.352 10/033% 73.046.352 10/033%
--- جمع 728.000.000 100% 728.000.000 100%

همان طور که در جدول بالا مشخص است بالغ بر 89 درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه مپنا (سهامی عام) می باشد، لذا کنترل عمده ساختار مالکیت این شرکت متعلق به شرکت فوق الذکر می باشد.


شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت در تاریخ 1392/12/07 در فرابورس ایران در گروه (عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم ) با نماد (بمپنا) درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1392/12/07 مورد معامله قرار گرفته است.