موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 5 اساسنامه عبارت است از ، احداث نيروگاه اعم از گازي ، سيكل تركيبي يا بخاري و بهره‌برداري از آن جهت توليد برق، خريد و فروش و صدور برق و همچنين كليه فعاليتهاي تجاري است كه به طور مستقيم و غير مستقيم به تحقق اهداف شركت منجر شود، مي باشد. نيروگاه عسلويه از جمله نيروگاههاي خصوصي (IPP) و در قالب قرارداد BOO مي‌باشد.

Mapna